Programma2018-10-09T06:51:20+00:00

Programma

Onze prioriteiten zijn tevens de belangrijkste politieke dossiers: een onderkomen bieden aan de gemeentelijke diensten en de ontsluiting van de dorpskernen van Beerse, Den Hout en Vlimmeren.

Gemeentebelangen wil geen NDC in het park van Beerse, laat daar geen misverstanden over bestaan. De renovatie van het huidige gemeentehuis ligt voor de hand, maar als we toekomstgericht willen handelen, zullen we rekening dienen te houden met de fusiebewegingen die door de Vlaamse overheid worden aangespoord > zie 3e punt.

De omleiding van zwaar verkeer uit de dorpskernen is een oud zeer en het spreekt voor zich dat verschillende beleidsniveaus betrokken zijn bij het uitwerken van mogelijke scenario’s. Onze noord-zuidverbinding is echter een gemeentelijke aangelegenheid en voor ons is de parallelweg de aangewezen oplossing.

#properepolitiek

Onze gemeente heeft behoefte aan een nieuwe frisse wind. Er moet dringend komaf gemaakt worden met de politiek van beslotenheid en dubieuze besluitvorming die aanleiding heeft gegeven tot een tweespalt in de publieke ruimte. Voor Gemeentebelangen zijn participatie, transparantie en performantie de ordewoorden en de leidraad waarmee Beerse en Vlimmeren bestuurd zullen worden.

Buurtbewoners die ijveren voor een leefbare omgeving, worden maar al te vaak weggezet als ‘nimby’ – niet in onze achtertuin – terwijl hun bezorgdheden gerechtvaardigd zijn. Gemeentebelangen zal luisteren naar de verzuchtingen van wijk ‘t Suydt (windmolens), de Heibergstraat (sluipverkeer, geluidsoverlast), de Nieuwe Dreef, … en hiermee rekening houden in de besluitvorming.

Onze inwoners betalen gemeentebelastingen voor een correcte dienstverlening. Niets meer, niets minder.

Het is niet de taak van de gemeente om de burgers ‘gelukkig te maken’ en onder het mom van kernversterking allerhande initiatieven te lanceren waarbij vriendjespolitiek en belangenvermenging om de hoek komen kijken. Wij willen van Zomerbar toestanden af. Ook de subsidiëringspolitiek dient opnieuw tegen het licht gehouden te worden, want het ziet ernaar uit dat de schaarse middelen niet correct en evenredig worden verdeeld.

Vives, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving aan de KU Leuven, ontwikkelde een methode om te bepalen welke gemeenten men best kan samenvoegen. En enigszins verrassend komt hierbij een fusie van Beerse/Vlimmeren met Merksplas uit de bus. Dat klinkt wat onwennig, maar Gemeentebelangen vindt het alvast een goed idee om onze politieke aandacht ook eens op het noorden te richten. En dat hoeft de samenwerking met de Stadsregio niet op de helling te zetten, wel integendeel. Zo lang er maar geen sprake is van een fusie met Turnhout…

Informele gesprekken op korte termijn komen bovendien goed van pas om te bepalen welke richting het uit moet gaan met de onderbrenging van de gemeentelijke diensten. Maar alvorens het zover is: geen NDC in het park, renovatie van het huidige gemeentehuis.

Beerse en Vlimmeren zijn gemeenten: Beerse een industriële en Vlimmeren een landelijke. En dat moet zo blijven. Onze gemeente mag geen speelveld worden voor projectontwikkelaars die uit winstbejag ons gemeentelijk karakter ondermijnen. Er moeten duidelijke limieten gesteld worden om ongebreidelde hoogbouw tegen te gaan.

De politiezone Regio Turnhout werd ons opgedrongen door de federale overheid. Op zich geen probleem, maar onze gemeentelijke bijdrage is buitensporig hoog en staat niet in verhouding tot de dienstverlening die we ervoor in de plaats krijgen. In de brandweerzone Taxandria doet zich een gelijkaardige situatie voor. Gemeentebelangen wenst assertieve afgevaardigden in de betrokken colleges.

Gemeentebelangen wil voorzien in voldoende mogelijkheden om lokaal te kunnen uitgaan op een veilige manier. De jeugdverenigingen worden op een gelijkwaardige manier betrokken bij het beleid en de jeugdraad kan rekenen op steun voor projecten die een meerwaarde betekenen.

De seniorenraad heeft een lijvig document opgesteld en daarin staan heel wat aandachtspunten die tijdens de komende legislatuur kunnen omgezet worden in beleidsdaden. Ook hier geldt het principe van samenspraak en gemotiveerde besluitvorming.

Verder hernemen we onze ideeën omtrent de vergrijzing: in Den Hout en Vlimmeren moeten faciliteiten voorzien worden om ‘waardig ouder te worden’ in eigen omgeving.